RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Okulistyczne Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 1, 53-413 Wrocław, tel. 71 361-89-10, 71 361-78-67, adres e-mail: rejestracja@dco.wroclaw.pl, strona www – www.dco.wroclaw.pl, NIP 8990007091.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

– ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w gabinecie lekarskim),

– diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,

– zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,

– zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

2) archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;

3) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;

4) związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami dot. dokumentacji medycznej, prawa podatkowego, ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;

Przysługuje Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełnienia danych niekompletnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenia medyczne z Dolnośląskim Centrum Okulistycznym Sp. z o. o. podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy;

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Dolnośląskiego Centrum Okulistycznego Sp. z o. o. możliwy jest poprzez e-mail: iodo@dco.wroclaw.pl